Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni  po uzyskaniu pozytywnej opinii: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalił  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019  w dniach:

31.10. 2018 r.

02.11.2018 r.

15, 16, 17.04. 2019 r. – egzamin ośmioklasisty

02.05.2019 r.