Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Spotkania Komisji Socjalnej odbywają się cztery razy w ciągu roku:

- w marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie.

Ewentualne wnioski należy składać do 5 dnia miesiąca, w którym ma odbyć się spotkanie.

 

Oświadczenie o dochodach należy składać corocznie:

a) pracownicy i emeryci lub renciści świadczący pracę w SP 39 w Gdyni – do 10 maja (załącznik nr 2 do Regulaminu)

b) emeryci i renciści nie świadczący pracy w SP 39 w Gdyni – do 30 marca (załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Niezłożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o świadczenie ZFŚS w SP 39 w Gdyni