Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

( na okres zagrożenia chorobą Covid-19 – od 01.10.2020 r. do odwołania)

1. Pływalnia kryta jest obiektem SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 W GDYNI.

2. Pływalnia kryta jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 800 – 2000.

1. Wstęp na pływalnię odbywa się o stałych godzinach na podstawie ważnego karnetu wstępu lub biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Ze względu na prace porządkowe i dezynfekcję pomieszczeń (szatnie i natryski) dopuszczalne spóźnienie wynosi 10 minut po wyznaczonej godzinie wejścia
3. W niecce basenowej w wodzie może przebywać maksymalnie do 24 dzieci, a z jednego toru pływackiego może korzystać maksymalnie 6 dzieci .
4. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa takich jak:
– bezpieczny dystans 1,5 m od innych użytkowników i pracowników pływalni
– zakrywanie nosa i ust od wejścia głównego do strefy przebieralni
– dezynfekcja rąk przy wejściu na obiekt
– stosowanie się do oznakowania pionowego i poziomego na terenie całego obiektu
- stosowanie się do poleceń pracowników pływalni szkolnej
– maksymalne skrócenie czasu pobytu na obiekcie (wykonanie tylko niezbędnych czynności przed i po wyjściu z niecki basenowej)

3. Z pływalni korzystać mogą:
a). grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
b). indywidualnie – osoby umiejące pływać, dzieci od 3 lat do lat 10 pod opieką osób pełnoletnich

4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzającymi niebezpieczeństwo utonięcia lub zachowanie stanowiące zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię lub z nie wypraszane .

5. Należy zwracać uwagę na istnienie u osób chcących korzystać z kąpieli, ewentualnych zmian skórnych, jak również widocznych objawów chorobowych np. katar, z oznakami infekcji/chorób dróg oddechowych

6. Do kąpieli nie należy dopuszczać osób niedomytych, chorych, ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody w basenie.

7. Należy udzielać kąpiącym się instrukcji i pouczeń na temat obowiązujących rygorów sanitarnych i przeciwepidemicznych.

8. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 12 osób na jedną osobę prowadzącą wg ustalonego rozkładu zajęć.

9. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie na pływalni jest niedozwolone.

10. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu.

11. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą odbywać się jedynie w obecności ratownika.

12. Na pływalni obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz obowiązkowo czepka na głowę.

13. Osoby kąpiące wchodzą na halę niecki w czystym obuwiu specjalnym (klapki) .

14. Należy zwracać uwagę, aby przed wejściem do hali z niecką basenu, kąpiący się opłukiwali nogi w brodziku.

15. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i w obuwiu specjalnym ( klapki ) czystym, przechodząc przez brodzik.

16. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody staranne umycie się nago pod natryskiem z użyciem środków myjących oraz przejście przez brodzik.

17. Zabrania się używania szamponów i mydeł w szklanych pojemnikach.

18. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć – należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.

19. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

20. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

21. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

22. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika.

23. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności.
a) wchodzić do wody bez zezwolenia,
b) skakać do wody z brzegu basenu.
c) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
d) wchodzić na trybuny w strojach kąpielowych,
e) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
f) hałasować,
g) wprowadzać psów lub innych zwierząt.
h) używać pojemników i opakowań szklanych oraz sprzętu z elementami szklanymi.
i) niszczyć urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecać i brudzić terenu pływalni

24. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.

25. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, w pomieszczeniach pływalni za wspólne zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

26. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.

27. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.

28. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

29. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki (bramki, deski, tory).

30. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć; i 10 minut po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona

31. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

32. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczenie.

33. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialna ponoszą ich prawni opiekunowie.

34. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się
do ich poleceń.

35. Pływalnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

36. Skargi i wnioski należy składać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w portierni.

Regulamin zatwierdził:

Sabina Dawidowska
...............................................................
/Dyrektor Szkoły/