Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013


Samorząd Uczniowski jest organizacją uczniowską, która realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły.

 Szczególnie kładzie nacisk na:

- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielne zadania;

- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;

- tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;

- podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole. 

Konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową

 

6 grudnia2012 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na "Najładniejszą ozdobę choinkową"...

Czytaj więcej...