Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

KOMUNIKAT
z dnia 26.04.2019 r.

dotyczący jakości wody pływalni SP 39

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni informuje, że według badań wykonanych przez Laboratorium Hamilton Poland w Gdyni oraz codzienną analizę parametrów, woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu,
oprócz parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 360C po 48 h , której parametr został przekroczony w wodzie pobranej do badań z systemu cyrkulacji niecki basenowej.

W związku z powyższym planuje się podjęcie działań naprawczych, polegających na przechlorowaniu wody w niecce basenowej i z systemu cyrkulacji.
Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymogów przewidziany jest do 10.05.2019.

Podkategorie