Wyniki badania wody na pływalni szkolnej z dnia 5 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT

 z dnia 05.12.2018 r.

 dotyczący jakości wody  pływalni SP 39

      Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 ro sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni informuje, że według  badań wykonanych przez Laboratorium Hamilton Poland w Gdyni oraz codzienną analizę parametrów, woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.