Wyniki badania wody na pływalni szkolnej z dnia 18 października 2018 r.

KOMUNIKAT

 z dnia 18.10.2018 r.

 dotyczący jakości wody  pływalni SP 39

      Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 ro sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni informuje, że według  badań wykonanych przez Laboratorium Hamilton Poland w Gdyni oraz codzienną analizę parametrów, woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu,  oprócz parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 360C po 48 h , której parametr został przekroczony w wodzie pobranej do badań z systemu cyrkulacji niecki basenowej.

                 W związku z powyższym planuje się podjęcie działań naprawczych, polegających na przechlorowaniu wody  w niecce basenowej i  z systemu cyrkulacji.

Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymogów przewidziany jest do 22.10.2018.