Wsparcie finansowe dla uczniów "Dobry start 300+"

Komu przysługuje świadczenie „Dobry start” ? 

1. Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunomprawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnychplacówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2. Osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

 przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

  •   ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnegow roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

  •   ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego wroku kalendarzowym,w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadkudzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciachrewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługujenie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry start”?

1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schroniskudla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innejszkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznegoprzygotowania przedszkolnego.

 

 

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejscazamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

 

Kiedy złożyć wniosek?

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeniadobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowaw ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, świadczenie przysługuje, jeżeli
w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Co zawiera wniosek ?

1. nazwę i adres organu właściwego;
2. dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które

wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia,adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

3. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
4. 
oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;
5. 
klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

 

Kiedy następuje wypłata świadczenia ?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następujew terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wnioskuwraz z dokumentami, przy czym w przypadkuwniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry- start-dla-ucznia.html

Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/strony/46-mln-uczniow-zostanie-objetych-programem-dobry-start.html

Treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061),