Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

I. W okresie pracy zdalnej przyjmuje się następujące rozwiązania:

1. Nauka zdalna może dotyczyć wybranych oddziałów lub całej szkoły.

2. W przypadku przejścia na naukę zdalną wybranych oddziałów, pozostałe oddziały pracują stacjonarnie.

3. Nauka zdalna odbywa się z wykorzystaniem platformy NUADU wraz z Mikrosoft Teams, do której każdy uczeń ma utworzone konto chronione hasłem. Login i hasło do konta Teams zostały przekazane uczniom za pośrednictwem wychowawców klas.

4. Realizacja zajęć zdalnych odbywa się na platformie Teams, z wykorzystaniem możliwości połączenia wideo i audio. W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz ułatwienia komunikacji uczniowie powinni mieć włączoną kamerkę i mikrofon.

5. Z przepisów regulujących nauczanie zdalne i RODO wynika, że zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego podczas lekcji wizerunku nauczyciela i uczniów.

6. Zabrania się samowolnego tworzenia grup i zespołów w Aplikacji Microsoft Teams, innych niż grupy i zespoły tworzone przez nauczycieli/szkołę.

7. Zadania związane z realizacją podstawy programowej i przyjętego programu dla poszczególnych przedmiotów będą realizowane poprzez lekcje on-line.

8. Zajęcia on-line realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

9. Połączenia nawiązywane będą o stałej porze, zgodnie z planem dzwonków.

10. Podczas nauki zdalnej jednostka lekcyjna trwa 45 minut w tym: 30 minut to przekaz on-line, podczas którego uczeń jest odbiorcą informacji od nauczyciela i uczestniczy w zajęciach, pozostały czas lekcji to praca własna uczniów i konsultacje indywidualne z nauczycielem.

11. Praca uczniów podlega ocenie wg Przedmiotowych Zasad Oceniania (PZO).

12. Zasady oceniania w okresie nauki zdalnej określa Statut Szkoły.

13. Podczas zajęć on-line nauczyciel odnotowuje frekwencję.

14. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa i sprawdzana przez nauczyciela.

15. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia określa Statut Szkoły.

16. Realizacja zajęć: logopedia, terapia pedagogiczna, Thomatis, koła zainteresowań, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, rewalidacja, język polski dla cudzoziemców mogą być realizowane w trybie zdalnym. Dopuszcza się realizację w/w zajęć w systemie stacjonarnym jeżeli nie będzie kolidował z planem lekcji ucznia i uzależniony jest od sytuacji epidemicznej. Termin spotkań on-line ustala z nauczycielem rodzic ucznia ustala za pośrednictwem poczty elektronicznej.

17. Nauczyciele wspomagający zobowiązani są kontaktować się z uczniami i rodzicami w celu kontroli sytuacji u podopiecznego oraz udzielać pomocy w razie stwierdzenia takiej konieczności.

18. Podczas nauki zdalnej rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem wg harmonogramu, który zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły po wcześniejszym umówieniu spotkania za pośrednictwem poczty służbowej nauczyciela.

19. Zadania z zakresu nauki zdalnej nie będą realizowane w sytuacji nieobecności nauczyciela, gdy ustalenie zastępstwa okaże się niemożliwe.

20. W okresie pracy zdalnej nie organizuje się zajęć opiekuńczych i nie wydaje się obiadów.

21. Opłacona kwota za obiady dla uczniów realizujących naukę w systemie zdalnym objęta zostanie zwrotem.

22. Kontakt z psychologiem i pedagogiem szkolnym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych oraz, w razie konieczności, spotkań w szkole (po uprzednim umówieniu się).

23. Biblioteka szkolna w porozumieniu z wychowawcami klas koordynuje wypożyczanie książek dla poszczególnych klas.

24. W ustalonych dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych zajęcia w systemie zdalnym nie odbywają się.

II. O czym powinni pamiętać uczniowie:

1.Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
2. Najlepsze efekty daje praca systematyczna.
3. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom.
4. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać, przerwy, nawet krótkie są potrzebne.
4.Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
5. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji.

III. O czym powinni pamiętać rodzice:

1.Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2.W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.